เมืองไทยประกันชีวิต ยิ้มสุขใจ 80/25
รายละเอียดแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
25 ปี


ระยะเวลาเอาประกันภัย
ครบอายุ 80 ปี


การชำระเบี้ยประกันภัย
รายเดือน


การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ*


การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
** ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนี่ง ในการพิจารณารับประกันภัย  หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด