ประกันอุบัติเหตุ Easy PA Plus
รายละเอียดแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เพียงครั้งเดียว


ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี


การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี


การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด


การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้