8560 G15 (บำนาญลดหย่อนได้)
รายละเอียดแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครบอายุ 60 ปี


ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 85 ปี


การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี
ราย 6 เดือน 
ราย 3 เดือน 
รายเดือน


การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด


การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด