ประกันกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต
รายละเอียดแบบประกัน


ประกันกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต


การประกันที่ให้ความคุ้มครองกับกลุ่มบุคคลภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน สำหรับแบบธุรกิจที่มีพนักงานสำหรับ 5 ท่านขึ้นไป ผลประโยชน์ความคุ้มครองเต็มเวลา


ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อจัดทำใบเสนอราคาแบบประกันกลุ่ม เมืองไทยประกันชีวิต


- ชื่อ และ ที่อยู่บริษัท
- ประเภทธุรกิจ
- จำนวนพนักงานทั้งหมด (เพศชายกี่คน - เพศหญิงกี่คน)


เอกสารประกอบการสมัครแบบประกันกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต


- เอกสารถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คู่สมรส และบุตรแต่ละคน (กรณีที่ต้องการทำให้บุตและภรรยา)

- ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลพนักงาน คู่สมรส และ บุตรทั้งหมด

- เอกสารถ่ายสำนำใบจดทะเบียนการค้านิติบุคคล

- เช็คชำระเบี้ยประกัน

การ


การ