Unit Link - mDesign
รายละเอียดแบบประกัน


ประกันสุขภาพ Unit Link mDesign


เบี้ยรายเดือน เดือนล่ะ 2,500 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท

เบี้ยคงที่ตลอดทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะอายุเท่าไรเบี้ยก็ไม่มีปรับ

ความคุ้มครองชีวิตสูง

ตั้งแต่ปีที่ 10 สามารถถอนหน่วยการลงทุนบางส่วนได้