เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16
รายละเอียดแบบประกัน

เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16


ประกันชีวิตออมทรัพย์ระยะยาว ที่เหมาะแก่การออมเป็นหลักประกัน หรือเป็นทุนการศึกษาให้ลูกน้อย และยังให้ความคุ้มครองชีวิตนานถึง 25 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 16 ปี เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงิน พร้อมกับสร้างหลักประกันระยะยาวให้แก่ชีวิต


- ออมเริ่มที่ 1,500 บาท ต่อเดือน
- มีเงินคืนทุกปีสูงสุด *2% จึงช่วยสำรองเงินในการใช้จ่าย
- เมื่อครบอายุกรมธรรม์รับเงินครบสัญญาอีก *150%*
- รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาถึง *183%*
- ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง *150%* อีกด้วย
  (*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา)


ตัวอย่าง
เพศ ชาย อายุ 30 ปี ออมเดือนล่ะ 1,500 บาท


จากตาราง จะเห็นได้ว่ามีเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา


แบบประกันนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการออมเงินระยะยาวได้ทั้งกลุ่มที่มีรายได้ประจำและเจ้าของกิจการรายย่อยที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ซึ่งต้องการทางเลือกการออมเงินอย่างมีระเบียบวินัยผ่านประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่แพงและได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนชัดเจน

แนะนำแบบประกันให้เหมาะสมกับท่าน สนใจเรื่องการออมปรึกษาเรา